Tag Archives: mysql-python

(ubuntu10.04) MySQL-python-1.2.3

Reference:net
1.mysql : sudo apt-get install mysql-server
2.other :
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install libmysqld-dev
sudo apt-get install libmysqlclient-dev
3.MySQL-python-1.2.3.tar.gz
4.setup mysql-python:
shell>wget http://peak.telecommunity.com/dist/ez_setup.py
shell>sudo python ez_setup.py
shell>tar zxvf MySQL-python-1.2.3.tar.gz (Note:PATH)
shell>cd MySQL-python-1.2.3
Continue reading